Nghiên cứu sự thay đổi bề mặt da và cảm giác khi cứu ấm bằng điếu ngải cứu

Cứu ấm là phương pháp điều trị không dùng thuốc của Y học cổ truyền, ứng dụng trong phòng và điều trị bệnh. Các nghiên cứu chỉ ra tác dụng nhiệt được xem là tác dụng chủ yếu của cứu và có liên quan mật thiết với khoảng cách từ đầu cứu đến bề mặt da trong cứu ấm.

Nguyễn Văn Duy, Võ Kim Khánh, Nguyễn Văn Đàn

Bàn Tay
Dương Trì

Là huyệt nguyên kinh của tam tiêu, phù hợp với pháp trị "thông khí, ôn dương, trừ hàn 

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trên lâm sàng, cứu ấm thường được dựa vào kinh nghiệm của nhân viên y tế và cảm giác chủ quan của người bệnh. Trên thế giới, các nghiên cứu được thực hiện với khoảng cách 2 – 5cm và đều sử dụng điếu ngải cứu sản xuất tại Trung Quốc. Mặt khác, Dương trì là huyệt nguyên của kinh tam tiêu, có tác dụng thăng dương khí toàn thân, phù hợp với pháp trị “thông khí, ôn dương, trừ hàn” kinh điển của phép cứu.

Mục tiêu của nghiên cứu là:

  • Khảo sát khoảng cách cứu ấm an toàn và phù hợp trên sự biến thiên nhiệt độ
  • Cảm giác cứu tại vị trí huyệt
  • Thống kê các tác dụng phụ có thể xảy ra khi cứu điếu bằng điếu ngải cứu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu trồng Việt Nam.
0
Tình nguyện viên khỏe mạnh
0
Nam
0
Nữ

ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu hàng loạt trên một nhóm đối tượng gồm 32 tình nguyện viên khỏe mạnh từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi được áp dụng phương pháp cứu ấm bằng điếu ngải ở huyệt Dương Trì bên trái lần lượt ở các khoảng cách từ 5cm, 4cm, 2cm; ghi lại nhiệt độ da, tần suất và mức độ cảm giác cứu theo thang đo Visual Analoge Scale (VAS), quan sát các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Phương Tiện Nghiên Cứu

Ngải điếu TCS đường kính 1,5cm dài 13cm, nặng 12 gam, được sản xuất với 100% nguyên chất là ngải cứu trồng tại Việt Nam, không dùng hóa chất và chất kết dính; là sản phẩm của công ty TNHH Sài Gòn TCS (TP.HCM)
Độ Da Chứng 3
Đo nhiệt độ 2

KẾT QUẢ

 NamNữChung p
n161632 
Tuổi23,13 ± 3,0524,75 ± 1,6523,94 ± 2,550,071
BMI21,47 ± 1,1720,67 ± 1,0521,06 ± 1,170,05
Bảng 1: Đặc Điểm Dân Số Nghiên Cứu
Thay Đổi Nhiệt Bề Mặt Da

Nhiệt độ da tại huyệt Dương Trì khi cứu đạt đỉnh tại phút thứ 17 ở thử nghiệm 1 và phút thứ 14 thử nghiệm 2,3,4 tương ứng với khoảng cách 5cm, 4cm, 3cm (p<0,05). Trong giai đoạn làm mát tự nhiên, nhiệt độ bề mặt trung bình tại huyệt Dương Trì vẫn cao hơn so với nhiệt độ ban đầu (phút thứ 9) của mỗi thử nghiệm.

∆T

TN

T14 T13

T14 T13

T14 T13

Trung bình
(M ± SD) (°C)

2 cm

0,5

0,4

0,4

0,44 ± 0,84

3 cm

0,7

0,3

0,4

0,43 ± 0,67

4 cm

0,2

0,3

0,3

0,29 ± 0,32

5 cm

0,4

0,3

0,2

0,29 ± 0,23

Bảng 2: Sự biến thiên nhiệt độ trước và sau khi gạt tàn ở 4 thử nghiệm (TN)

T13, T14T16, T17, T19, T20,  Lần lượt là nhiệt độ được đo ở các phút thứ 13, 14, 16, 17, 19, 20. Nhiệt độ da tại tại vị trí huyệt kích thích tăng lên sau mỗi lần gạt tro và điều và điều chỉnh lại khoảng cách cứu. Tuy nhiên sự khác biệt giữa các thử nghiệm không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05)

Cảm giác ấm xuất hiện ở tất cả đối tượng nghiên cứu trong 4 thử nghiệm. Tần suất xuất hiện các cảm giác rát và tê tăng tương ứng với khoảng cách cứu ấm giảm dần, không ghi nhận cảm giác ở bất cứ thử nghiệm nào. 

Cường độ cảm giác cứu theo thang đo VAS [Mean (min -max)]
 N2 cm3 cm 4 cm5 cm
Ấm328,47
(6,00 – 10,00)
7,03 1)
(3,00 – 0,00)
6,19 1)2)
(3,00 – 9,00)
4,94 1)2)3)
( 2,00 – 8,00)
Rát324,88
(1,00 – 9,00)
4,67
(3,00 -8,00)
2,000,00
Đau320,000,000,000,00
323,40
(2,00 – 5,00)
5,000,000,00

So sánh với 2 cm, 1) p<0,05
So sánh với 3 cm, 2) p<0,05
So sánh với 4 cm, 3) p<0,05

Tác dụng không mong muốn:
  • Không ghi nhận bỏng,
  • Không dị ứng tại chỗ, dị ứng toàn thân
  • Không viêm mô tế bào trong và sau khi cứu với cả 4 khoảng cách.

Kết Luận

3 cm là khoảng cách cứu ấm an toàn và thích hợp được khuyến cáo và ghi nhận cảm giác trung bình là 7,03 xuất hiện ở tất cả đối tượng nghiên cứu. Không ghi nhận bất cứ tác dụng phụ nào ở 4 thử nghiệm.

Sản phẩm sử dụng trong thí nghiệm : Nhang Ngải Cứu TCS

Tài Liệu Tham Khảo